Trang chủ   > Công văn   > [962/BC-BGDĐT] Báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình các ý kiến của các tổ chức, cá nhân về ...

[962/BC-BGDĐT] Báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình các ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

16:02 20/10/2015 Tải tệp đính kèm

BÁO CÁO

Tổng hợp và tiếp thu, giải trình các ý kiến của các tổ chức, cá nhân

về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

--------------------------------

Ngày 05/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đăng tải trên mạng dự thảo chương trình (CT) GDPT (GDPT) tổng thể (sau đây gọi tắt là CT tổng thể) để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp xã hội; kèm theo có Tài liệu Hỏi – Đáp về CT tổng thể. Bộ GDĐT đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các Sở GDĐT, các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm, các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên, giáo viên và các tổ chức, cá nhân trên mọi miền đất nước.

Nhìn chung, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo CT tổng thể và cho rằng dự thảo CT tổng thể đã quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ[1]

CT tổng thể đã kế thừa và phát huy những ưu điểm của CT GDPT hiện hành, đồng thời tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển. CT mới được xây dựng theo hướng chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; đã cụ thể hoá mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hoà đức, trí, thể, mỹ thành mục tiêu của từng cấp học và nêu được những biểu hiện chủ yếu về phẩm chất và năng lực cần có ở học sinh từng cấp học. 

CT GDPT mới đáp ứng yêu cầu của giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) là bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, toàn diện, cần thiết, đáp ứng yêu cầu phân luồng sau trung học cơ sở; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm) bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng và chuẩn bị cho giai đoạn sau GDPT có chất lượng.

CT GDPT mới đã xác định các lĩnh vực giáo dục, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo (sau đây gọi chung là môn học) được chia thành các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn; bảo đảm cân đối nội dung các lĩnh vực giáo dục, phù hợp với từng giai đoạn giáo dục, cấp học, lớp học; thống nhất giữa các lớp học trước với các lớp học sau; tích hợp mạnh ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên.

CT tổng thể đã định hướng khá rõ ràng cho các CT môn học về vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá giáo dục học sinh.

CT tổng thể cũng khẳng định những điều kiện cơ bản, tối thiểu về công tác quản lý, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật của trường phổ thông để thực hiện được CT GDPT mới phù hợp với thực tiễn, đồng thời đặt ra yêu cầu nhà trường phải liên tục phát triển để ngày càng đáp ứng tốt hơn CT GDPT mới.

Các tổ chức, cá nhân cũng đóng góp thêm các ý kiến nhằm hoàn thiện CT tổng thể, Bộ BDĐT tổng hợp và tiếp thu, giải trình như sau:

…..

Nguồn: moet.gov.vn* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.