Trang chủ   > Công văn   > Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học" năm 2014 - 2015

Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học" năm 2014 - 2015

10:31 23/12/2014 Tải tệp đính kèm


Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếu

 1. Phiếu Người bảo trợ
 2. Phiếu học sinh
 3. Phiếu phê duyệt dự án
 4. Phiếu cơ sở nghiên cứu có kiểm soát
 5. Hướng dẫn kế hoạch nghiên cứu
 6. Phiếu  xác nhận nhà khoa học
 7. Phiếu đánh giá rủi ro
 8. Phiếu cho phép thông tin
 9. Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống 5A
 10. Phiếu nghiên cứu động vật có xương song 5B
 11. Phiếu dự án tiếp tục
 12. Phiếu đánh giá rủi ro chat nguy hiểm
 13. Phiếu sử dung mô người và động vật có xương song 6B
 14. Phiếu tham dự của con người
 15. Bản đăng ký dự thi