Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 207/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục ...

[Công văn 207/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh

10:55 30/12/2014 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN

GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Số: 207 /CTPTGDTrH

V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24   tháng  12  năm 2014

                                                                       

                    

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

Thực hiện Kế hoạch số 948/KH-BGDĐT ngày 24/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hỗ trợ một số địa phương tập huấn triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn trong trường trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên, Chương trình phát triển giáo dục trung học phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên thực hiện việc hỗ trợ “Tập huấn triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến” tại tỉnh Tây Ninh. Kế hoạch như sau:

            1. Nội dung tập huấn:

Tập huấn và tư vấn, hỗ trợ việc sử dụng mạng thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trung học như:

a) Bồi dưỡng phát triển năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức hoạt động sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; và các hoạt động chuyên môn khác thông qua hệ thống "Trường học kết nối".

b) Xây dựng tài liệu dạy học điện tử; thực hành mô hình bồi dưỡng giáo viên và tổ chức các hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn qua hệ thống "Trường học kết nối".

c) Thực hành tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của người học trên hệ thống "Trường học kết nối" theo mô hình "hoạt động trải nghiệm sáng tạo".

            2. Thành phần, số lượng học viên

          a) Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở; lãnh đạo và chuyên viên các phòng GDTrH và phòng GDTX; đại diện lãnh đạo các phòng GDĐT; hiệu trưởng/giám đốc của trường THCS, THPT, trung tâm GDTX;  tổ trưởng chuyên môn trường THPT, trường THCS, trung tâm GDTX (mỗi trường trung học/trung tâm GDTX cử không quá 03 học viên).

            b) Số lượng: khoảng 240 học viên.

Học viên tham gia tập huấn cần có kỹ năng về công nghệ thông tin và mang theo laptop, USB 3G để tham gia các hoạt động của lớp học.

3. Thời gian, địa điểm tập huấn:

a) Thời gian: 02 ngày, từ ngày 06 - 07/01/2015, khai mạc 8h00 ngày 06/01/2015.

b) Địa điểm: Do Sở GDĐT Tây Ninh bố trí và thông báo về Bộ GDĐT.

c) Số lượng lớp tập huấn: 04 lớp, mỗi lớp khoảng 60 học viên và các học viên thuộc một đơn vị bố trí trong cùng một lớp học.

4. Chuẩn bị của Sở GDĐT Tây Ninh

a) Căn cứ vào thành phần, số lượng học viên tham gia tập huấn sở GDĐT Tây Ninh chọn cử người đủ số lượng, đúng thành phần và ban hành văn bản triệu tập học viên, hướng dẫn các đơn vị ra Quyết định cử học viên tham dự  tập huấn. Quyết định cử học viên  tham dự tập huấn (bản dấu đỏ) gửi Ban tổ chức tại địa điểm tập huấn.

b) Bố trí địa điểm tập huấn, tại địa điểm tập huấn chuẩn bị 01 hội trường lớn khoảng 240 học viên cho tập huấn chung và 04 hội trường khoảng 60 học viên cho tập huấn theo lớp cùng với trang thiết bị đi kèm gồm: hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn chiếu, mạng thông tin cáp quang có đường truyền đủ cho việc tập huấn tại các lớp học..

c) Phối hợp với Bộ GDĐT xây dựng chương trình tập huấn và tại mỗi lớp tập huấn chọn cử 01 người tham gia vào việc tổ chức lớp và giảng dạy cho học viên.

                5. Kinh phí thực hiện

            a) Chương trình phát triển giáo dục trung học cung cấp tài liệu, văn phòng phẩm, chi tiền họp, tiền giải khát giữa giờ cho học viên trong các ngày tập huấn.

            b) Sở GDĐT Tây Ninh: Chi trả kinh phí thuê hội trường/phòng học và trang thiết bị liên quan phục vụ các lớp tập huấn.

            c) Đơn vị cử người tham dự tập huấn: Chi trả kinh phí phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ và công tác phí cho học viên.

Nhận được công văn này, đề nghị sở GDĐT Tây Ninh tổ chức thực hiện và cử người liên hệ với ông Vũ Anh Cường,  ĐT 0913023589 để phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);

- Vụ GDTrH, Vụ GDTX (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hải Châu