Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 3524/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn mô hình trường học mới cấp ...

[Công văn 3524/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn mô hình trường học mới cấp THCS.

09:36 17/07/2015 Tải tệp đính kèmBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3524 /BGDĐT-GDTrH

V/v Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn

mô hình trường học mới cấp THCS. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo;


  Căn cứ Kế hoạch số 428/KH - BGDĐT ngày 10/06/2015 về việc tập huấn triển khai mô hình trường học mới Việt Nam đối với lớp 6 năm học 2015 - 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) hướng dẫn quy trình thực hiện như sau:

I. Tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Bộ

1. Tham gia bài học trên mạng "Trường học kết nối"

2. Triển khai tập huấn cốt cán cấp Bộ

II. Tập huấn tại địa phương

1. Công tác tổ chức, quản lí và triển khai tập huấn.

2. Phương thức tập huấn:

a) Tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKH của học sinh; biểu dương, khen thưởng học sinh và cán bộ hướng dẫn có thành tích trong công tác NCKH của học sinh trong năm học 2014 – 2015; phát động phong trào NCKH và tham gia Cuộc thi năm học 2015-2016;

b) Tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức Cuộc thi, phương pháp NCKH; tạo điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia NCKH và áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

c) Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH, giáo viên đã hướng dẫn học sinh NCKH, giáo viên đã thực hiện đề tài NCKH sư phạm ứng dụng; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình học tập, các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.

3. Triển khai tập huấn tại tổ/nhóm chuyên môn.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Báo cáo viên(để thực hiện);

- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển(để b/c);

- Dự án GPE-VNEN(để phối hợp);

- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁODỤC TRUNG HỌCVũ Đình Chuẩn

Chi tiết: vui lòng tải tệp tin