Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 3524/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn mô hình trường học mới cấp ...

[Công văn 3524/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở

19:42 09/08/2015 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------------------

Số:  3524/BGDĐT-GDTrH

V/v Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn

mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày  tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

            Căn cứ Kế hoạch số 428/KH - BGDĐT ngày 10/6/2015 về việc tập huấn triển khai mô hình trường học mới Việt Nam đối với lớp 6 năm học 2015 - 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn quy trình thực hiện như sau:

            I. Tập huấn cán bộ quản lí, giáo cốt cán cấp Bộ

            1. Tham gia bài học trên mạng "Trường học kết nối"

            a) Nội dung tập huấn trên mạng

            Nội dung tập huấn được thể hiện thông qua 03 bài học trên mạng (Mục "Trường học mới") như sau:

            - Bài 1: Những vấn đề chung về mô hình trường học mới

            - Bài 2: Nghiên cứu bài Hướng dẫn học theo mô hình trường học mới

            - Bài 3: Nghiên cứu video bài học minh họa theo mô hình trường học mới

            b) Hoạt động của học viên

            - Để tham gia tập huấn, mọi học viên đều phải có tài khoản đã được nhà trường cấp để đăng nhập vào trang mạng "Trường học kết nối" (Cán bộ quản lí của sở GDĐT, phòng GDĐT có thể sử dụng tài khoản giáo viên do một trường THCS tại địa phương cấp hoặc sử dụng tài khoản gửi kèm theo Công văn số 234/GPE-VNEN ngày 06/7/2015 về việc tập huấn triển khai mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở).

            - Trước thời điểm tập huấn cốt cán cấp Bộ ít nhất 02 ngày, học viên phải đăng kí tham gia các bài học trên mạng. Mỗi môn học/sở GDĐT cử một trong 02 giáo viên cốt cán tham dự tập huấn cấp Bộ làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng là người đầu tiên đăng kí vào bài học và thêm các thành viên khác để tạo thành nhóm chuyên môn trên mạng.

            - Khuyến khích các sở GDĐT mời thêm một số giáo viên (thuộc cùng tổ/nhóm chuyên môn với 02 giáo viên cốt cán) tham gia bài học trên mạng để cùng thảo luận (qua mạng) với các học viên trong thời gian diễn ra tập huấn cấp Bộ.

            - Sau khi đăng kí vào bài học, học viên tìm hiểu về mục đích, yêu cầu của bài học; sản phẩm phải hoàn thành; nghiên cứu tài liệu tập huấn được đính kèm trong bài học; trao đổi, thảo luận để hoàn thành bài học.

            - Sau khi đã hoàn thành bài học, nhóm trưởng nộp sản phẩm bài học lên mạng.

            c) Hoạt động của báo cáo viên cấp Bộ

            - Mỗi báo cáo viên có tài khoản với quyền chuyên gia trên mạng "Trường học kết nối" để theo dõi, thảo luận, hỗ trợ học viên trong quá trình tập huấn cấp Bộ và tập huấn mở rộng tại địa phương.

            - Trước thời điểm khai mạc tập huấn cốt cán cấp Bộ ít nhất 02 ngày, báo cáo viên phải đăng kí vào các bài học trên mạng để theo dõi, hỗ trợ hoạt động trên mạng của học viên.

            - Báo cáo viên sử dụng không gian "Quản lí SHCM" trên mạng để đọc, nhận xét, đánh giá, phản hồi cho học viên về các sản phẩm của nhóm; nộp bản nhận xét, đánh giá về kết quả tập huấn cho Ban tổ chức ngay sau mỗi đợt tập huấn.

            2. Triển khai tập huấn cốt cán cấp Bộ

            - Chương trình tập huấn cấp Bộ được thiết kế theo các nội dung bài học mà học viên đã đăng kí và nghiên cứu trước trên mạng.

            - Học viên được chia nhóm theo tỉnh để thực hiện các nội dung tập huấn, nghiên cứu, thảo luận và hoàn thành các bài học.

            - Báo cáo viên tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ để học viên hoàn thành bài học.

            - Nhóm trưởng nộp sản phẩm của các bài học lên mạng theo quy định.

            II. Tập huấn tại địa phương

1. Công tác tổ chức, quản lí và triển khai tập huấn

 Ngay sau khi các lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán do Bộ GDĐT tổ chức kết thúc, các sở GDĐT xây dựng kế hoạch, kinh phí cho việc tập huấn triển khai thực hiện mô hình trường học mới đối với lớp 6 tại địa phương đảm bảo chất lượng và hiệu quả, phù hợp với thời gian bắt đầu năm học 2015 - 2016. Kế hoạch tập huấn tại địa phương nộp về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) trước khi triển khai để phối hợp tổ chức và hỗ trợ qua "Trường học kết nối".

Phương thức tập huấn tại địa phương là kết hợp tập huấn tập trung và tự học qua mạng "Trường học kết nối":

- Mỗi giáo viên phải sử dụng tài khoản cá nhân đã được cấp để đăng nhập và thực hiện các bài học, nộp sản phẩm học tập lên "Trường học kết nối";

- Các giáo viên cốt cán đã được cử đi tập huấn cấp Bộ là báo cáo viên tập huấn cấp tỉnh, tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ giáo viên tại địa phương thực hiện các nhiệm vụ học tập qua mạng "Trường học kết nối";

- Sở/phòng GDĐT có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các giáo viên cốt cán cấp tỉnh trong việc quản lí hoạt động tập huấn, hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ giáo viên trong quá trình học tập, nộp sản phẩm trên mạng;

- Tài liệu tập huấn: đăng kí mua tài liệu tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc phô tô tài liệu đã được cấp khi đi tập huấn cốt cán.

            2. Phương thức tập huấn

            Phương thức triển khai tập huấn tại các địa phương hoàn toàn tương tự như tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Bộ. Giáo viên cốt cán đã tham gia tập huấn cấp Bộ là báo cáo viên cấp tỉnh.

            Quy trình thực hiện như sau:

            2.1. Tổ chức bài học trên mạng "Trường học kết nối"

            a) Nội dung tập huấn trên mạng

            Sau tập huấn cốt cán cấp Bộ, 03 bài học trên mạng có bổ sung thêm video "Một số vấn đề chung về mô hình trường học mới" đã được trình bày tại các lớp tập huấn cốt cán cấp Bộ được bộ phận kĩ thuật chuyển sang không gian "Sinh hoạt chuyên môn" cấp sở. Các sở GDĐT sử dụng tài khoản của sở để tổ chức và quản lí hoạt động tập huấn giáo viên qua mạng.

            b) Hoạt động của giáo viên

            - Tất cả giáo viên tham gia triển khai mô hình trường học mới đều phải có tài khoản để đăng nhập vào trang mạng "Trường học kết nối".

            - Trước thời điểm tập huấn cấp tỉnh ít nhất 02 ngày, giáo viên phải đăng kí tham gia các bài học trên mạng. Mỗi trường trung học cơ sở thực hiện mô hình trường học mới cử tối thiểu 02 giáo viên/phân môn (trong đó có 01 tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn) tham gia tập huấn cấp tỉnh; tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn tham dự tập huấn cốt cán cấp tỉnh làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng là người đầu tiên đăng kí vào bài học và thêm các thành viên khác là giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn của trường mình, tạo thành nhóm để tham gia tập huấn và sinh hoạt chuyên môn trên mạng.

            - Sau khi đăng kí vào bài học, giáo viên tìm hiểu về mục đích, yêu cầu của bài học; sản phẩm phải hoàn thành; nghiên cứu tài liệu tập huấn được đính kèm trong bài học; trao đổi, thảo luận để hoàn thành bài học.

            - Sau khi đã hoàn thành bài học, nhóm trưởng nộp sản phẩm bài học lên mạng.

            c) Hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh

            Tài khoản của giáo viên cốt cán làm báo cáo viên tập huấn cấp tỉnh được gán quyền chuyên gia trên mạng "Trường học kết nối" để theo dõi, thảo luận, hỗ trợ học viên trong quá trình tập huấn cấp tỉnh và sinh hoạt chuyên môn tại trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện mô hình trường học mới.

            d) Hoạt động của báo cáo viên cấp Bộ

            Báo cáo viên cấp Bộ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ hoạt động tập huấn cốt cán cấp tỉnh và hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn tại các nhà trường trong quá trình triển khai thực hiện mô hình trường học mới.

            2.2. Triển khai tập huấn cấp tỉnh

            - Chương trình tập huấn tập trung được thiết kế theo các nội dung bài học mà học viên đã đăng kí và nghiên cứu trước trên mạng.

            - Học viên được chia nhóm theo trường để thực hiện các nội dung tập huấn, nghiên cứu, thảo luận và hoàn thành các bài học.

            - Giáo viên cốt cán được cử làm báo cáo viên tổ chức, hướng dẫn cho học viên thực hiện các nội dung bài học trên mạng.

            - Nhóm trưởng nộp sản phẩm của các bài học lên mạng theo quy định.

            - Báo cáo viên cấp tỉnh sử dụng không gian "Quản lí SHCM" trên mạng để đọc, nhận xét, đánh giá, phản hồi cho học viên về các sản phẩm của nhóm.

            - Báo cáo viên cấp Bộ sử dụng không gian "Quản lí SHCM" trên mạng để đọc, nhận xét, đánh giá, phản hồi cho học viên về các sản phẩm của nhóm; nộp bản nhận xét, đánh giá về kết quả tập huấn của các tỉnh được phân công theo dõi về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) ngay sau mỗi đợt tập huấn.

            3. Triển khai tập huấn tại tổ/nhóm chuyên môn

            Ngay sau tập huấn cốt cán cấp tỉnh, các trường tham gia mô hình trường học mới triển khai tập huấn cho toàn bộ giáo viên tại các tổ/nhóm chuyên môn. Cụ thể như sau:

            - Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn tổ chức, hướng dẫn cho giáo viên trong tổ/nhóm trao đổi, thảo luận để hoàn thành các bài học.

            - Nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn học của môn học để xây dựng kế hoạch dạy học trong cả năm học.

            - Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn để điều chỉnh/phát triển tài liệu Hướng dẫn học đối với từng bài học; dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện bài học và nâng cao năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên.

            Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT triển khai thực hiện kịp thời; thường xuyên theo dõi, quản lí hoạt động tập huấn và sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối"; gửi báo cáo kết quả tập huấn triển khai mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở tại địa phương về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 01/9/2015. Bộ GDĐT sẽ theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai tập huấn tại các địa phương qua "Trường học kết nối", qua đó lựa chọn để tổ chức đoàn đến kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp trong quá trình tập huấn và triển khai thực hiện tại một số địa phương có nhu cầu./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Báo cáo viên (để thực hiện)

- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);

- Dự án GPE-VNEN (để phối hợp);

- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

 

 

 

Vũ Đình Chuẩn