Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 4525/BGDĐT-KHTC] Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2015 - 2016

[Công văn 4525/BGDĐT-KHTC] Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2015 - 2016

09:37 08/09/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

 

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; nhằm thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ đầu năm học 2015-2016 một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của tỉnh nhập số liệu vào hệ thống EMIS online theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng  thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên…toàn ngành và trong báo cáo các cấp (chức năng thêm vào trang chủ của hệ thống EMIS online).

1.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thống kê các cấp, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê giáo dục. Cân đối ngân sách chi thường xuyên hàng năm để bố trí hướng dẫn nghiệp vụ, trang bị tài liệu cho công tác thống kê giáo dục hoặc tổ chức lồng ghép với các hoạt động chuyên môn...nhằm tiết kiệm kinh phí.

1.3. Đối với một số tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung có nhiều khó khăn về địa hình, thiên tai bão lụt, một số vùng biên giới hải đảo chưa có điện lưới hoặc internet, lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo cần có phương án hỗ trợ hoặc lên kế hoạch triển khai sớm và dứt điểm để hoàn thành báo cáo thống kê đúng thời gian qui định.

2. Công tác triển khai

2.1. Thu thập, tổng hợp số liệu thống kê kỳ đầu năm học 2015-2016 theo các biểu mẫu ban hành tại Quyết định 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rà soát sự tăng giảm của số liệu so với báo cáo kỳ đầu năm học 2014-2015 và khẳng định sự tăng giảm đó ở cột tăng/giảm theo qui ước.

2.2. Báo cáo gửi về địa chỉ: Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04-38683247, Fax: 04-36230740; email: thongkegd@moet.edu.vn

2.3. Thời hạn nộp báo cáo thống kê trước ngày 30/10/2015.

2.4. Báo cáo thống kê gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm:

- Các báo cáo thống kê theo đúng biểu mẫu của các cấp học theo loại hình và loại trường đã ban hành khớp với số liệu trên hệ thống EMIS online và có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị nhằm xác nhận tính pháp lý của số liệu.

- Báo cáo mạng lưới theo cấp học về trường lớp, học sinh, giáo viên theo huyện (sử dụng chức năng xuất dữ liệu theo biểu tại hệ thống EMIS online).

Đề nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện báo cáo đúng thời gian và yêu cầu quy định tại Công văn này.

Trân trọng./.

  Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.