Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 4606/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn tổ chức hoạt động trải ...

[Công văn 4606/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học

09:46 25/09/2015 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 4606/BGDĐT-GDTrH

V/v Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn

tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

           

Căn cứ Kế hoạch số 631/KH-BGDĐT ngày 23/7/2015 về việc tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật (KHKT) và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn quy trình thực hiện như sau:

            I. Tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Bộ

            1. Tham gia bài học trên mạng "Trường học kết nối"

            a) Nội dung tập huấn trên mạng

            Nội dung tập huấn được thể hiện thông qua 03 bài học trên mạng (Mục "Trường học mới") như sau:

            - Bài 1: Quy trình thực hiện một dự án khoa học kĩ thuật

            - Bài 2: Tiêu chí đánh giá một dự án khoa học kĩ thuật

            - Bài 3: Kĩ thuật tổ chức quản lí cuộc thi cấp sở và đăng kí dự thi cấp quốc gia

            b) Hoạt động của học viên

            - Để tham gia tập huấn, mọi học viên đều phải có tài khoản đã được nhà trường cấp để đăng nhập vào trang mạng "Trường học kết nối" (Cán bộ quản lí của sở GDĐT, phòng GDĐT có thể sử dụng tài khoản giáo viên do một trường THCS, THPT tại địa phương cấp).

            - Trước thời điểm tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Bộ, học viên phải đăng kí tham gia các bài học trên mạng. Mỗi sở GDĐT cử một cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán tham dự tập huấn cấp Bộ làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng là người đầu tiên đăng kí vào bài học và thêm các thành viên khác để tạo thành nhóm chuyên môn trên mạng.

            - Sau khi đăng kí vào bài học, học viên tìm hiểu về mục đích, yêu cầu của bài học; sản phẩm phải hoàn thành; nghiên cứu tài liệu tập huấn được đính kèm trong bài học; trao đổi, thảo luận để hoàn thành bài học.

            - Sau khi đã hoàn thành bài học, nhóm trưởng nộp báo cáo nội dung đã học lên mạng.

            2. Triển khai tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Bộ

            - Chương trình tập huấn cấp Bộ được thiết kế theo các nội dung bài học mà học viên đã đăng kí và nghiên cứu trước trên mạng.

            - Học viên được chia nhóm theo tỉnh để thực hiện các nội dung tập huấn, nghiên cứu, thảo luận và hoàn thành các bài học.

            - Báo cáo viên tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ để học viên hoàn thành bài học.

            - Nhóm trưởng nộp báo cáo theo nội dung đã học lên mạng theo quy định.

            II. Tập huấn tại địa phương

1. Công tác tổ chức, quản lí và triển khai tập huấn

 Ngay sau khi các lớp tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán do Bộ GDĐT tổ chức kết thúc, các sở GDĐT xây dựng kế hoạch, kinh phí cho việc tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học tại địa phương đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Kế hoạch tập huấn tại địa phương nộp về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) trước khi triển khai để phối hợp tổ chức và hỗ trợ qua "Trường học kết nối".

Phương thức tập huấn tại địa phương là kết hợp tập huấn tập trung và tự học qua mạng "Trường học kết nối":

- Mỗi giáo viên phải sử dụng tài khoản cá nhân đã được cấp để đăng nhập và thực hiện các bài học, nộp sản phẩm học tập lên "Trường học kết nối";

- Các giáo viên cốt cán đã được cử đi tập huấn cấp Bộ là báo cáo viên tập huấn cấp tỉnh, tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ giáo viên tại địa phương thực hiện các nhiệm vụ học tập qua mạng "Trường học kết nối";

- Sở/phòng GDĐT có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các giáo viên cốt cán cấp tỉnh trong việc quản lí hoạt động tập huấn, hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ giáo viên trong quá trình học tập, nộp sản phẩm trên mạng;

- Tài liệu tập huấn: phô tô tài liệu đã được cấp khi đi tập huấn cốt cán cấp Bộ hoặc yêu cầu học viên tải về tại các bài học trên "Trường học kết nối".

            2. Phương thức tập huấn

            Phương thức triển khai tập huấn tại các địa phương hoàn toàn tương tự như tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Bộ. Cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán đã tham gia tập huấn cấp Bộ là báo cáo viên cấp tỉnh.

            Quy trình thực hiện như sau:

            2.1. Tổ chức bài học trên mạng "Trường học kết nối"

            a) Nội dung tập huấn trên mạng

            Sau tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Bộ, các bài học trên mạng được bộ phận kĩ thuật chuyển sang không gian "Sinh hoạt chuyên môn" (SHCM) cấp sở. Các sở GDĐT sử dụng tài khoản của sở để tổ chức và quản lí hoạt động tập huấn giáo viên qua mạng.

            b) Hoạt động của giáo viên

            - Tất cả giáo viên tham gia tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học đều phải có tài khoản để đăng nhập vào trang mạng "Trường học kết nối".

            - Trước thời điểm tập huấn cấp tỉnh, giáo viên phải đăng kí tham gia các bài học trên mạng. Mỗi trường trung học cử tối thiểu 05 giáo viên tham gia tập huấn cấp tỉnh, trong đó có 01 giáo viên được cử làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng là người đầu tiên đăng kí vào bài học và thêm các thành viên khác là giáo viên trong trường mình, tạo thành nhóm để tham gia tập huấn và SHCM trên mạng.

            - Sau khi đăng kí vào bài học, giáo viên tìm hiểu về mục đích, yêu cầu của bài học; sản phẩm phải hoàn thành; nghiên cứu tài liệu tập huấn được đính kèm trong bài học; trao đổi, thảo luận để hoàn thành bài học.

            - Sau khi đã hoàn thành bài học, nhóm trưởng nộp báo cáo nội dung đã học lên mạng.

            c) Hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh

            Tài khoản của cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán làm báo cáo viên tập huấn cấp tỉnh được gán quyền chuyên gia trên mạng "Trường học kết nối" để theo dõi, thảo luận, hỗ trợ học viên trong quá trình tập huấn cấp tỉnh và sinh hoạt chuyên môn tại trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học.

            d) Hoạt động của báo cáo viên cấp Bộ

            Báo cáo viên cấp Bộ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ hoạt động tập huấn cốt cán cấp tỉnh và hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn tại các nhà trường trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT học sinh trung học.

            2.2. Triển khai tập huấn cấp tỉnh

            - Chương trình tập huấn tập trung được thiết kế theo các nội dung bài học mà học viên đã đăng kí và nghiên cứu trước trên mạng.

            - Học viên được chia nhóm theo trường để thực hiện các nội dung tập huấn, nghiên cứu, thảo luận và hoàn thành các bài học.

            - Cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán được cử làm báo cáo viên tổ chức, hướng dẫn cho học viên thực hiện các nội dung bài học trên mạng.

            - Nhóm trưởng nộp sản phẩm của các bài học lên mạng theo quy định.

            - Báo cáo viên cấp tỉnh sử dụng không gian "Quản lí SHCM" trên mạng để đọc, nhận xét, đánh giá, phản hồi cho học viên về các sản phẩm của nhóm.

            - Báo cáo viên cấp Bộ sử dụng không gian "Quản lí SHCM" trên mạng để đọc, nhận xét, đánh giá, phản hồi cho học viên về các sản phẩm của nhóm; nộp bản nhận xét, đánh giá về kết quả tập huấn của các tỉnh được phân công theo dõi về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) ngay sau mỗi đợt tập huấn.

            3. Triển khai tập huấn tại tổ/nhóm chuyên môn

            Ngay sau tập huấn cốt cán cấp tỉnh, các trường triển khai tập huấn cho giáo viên tại các tổ/nhóm chuyên môn có liên quan đến các lĩnh vực của cuộc thi. Cụ thể như sau:

            - Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn tổ chức, hướng dẫn cho giáo viên trong tổ/nhóm đăng kí vào bài học trên mạng, trao đổi, thảo luận để hoàn thành các bài học.

            - Nghiên cứu tài liệu về hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học để xây dựng kế hoạch và phát động phong trào nghiên cứu khoa học cho học sinh trong trường.

            - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT trong nhà trường, thông qua đó trang bị cho học sinh quy trình và phương pháp thực hiện một dự án KHKT.

            - Phát hiện các học sinh/nhóm học sinh có ý tưởng sáng tạo, khả thi để tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện dự án.

            Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT triển khai thực hiện kịp thời; thường xuyên theo dõi, quản lí hoạt động tập huấn và sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối"; gửi báo cáo kết quả tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học tại địa phương về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 15/10/2015. Bộ GDĐT sẽ theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai tập huấn tại các địa phương qua "Trường học kết nối", qua đó lựa chọn để tổ chức đoàn đến kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp trong quá trình tập huấn và triển khai thực hiện tại một số địa phương có nhu cầu./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Báo cáo viên (để thực hiện);

- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);

- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Đình Chuẩn