Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 4806/BGDĐT-GDTrH] Tổ chức chiếu phim tài liệu khoa Học trong trường phổ thông

[Công văn 4806/BGDĐT-GDTrH] Tổ chức chiếu phim tài liệu khoa Học trong trường phổ thông

08:45 25/09/2015 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 4806/BGDĐT-GDTrH

V/v: Tổ chức chiếu phim tài liệu khoa

học trong trường phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015

  

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Viện Goethe Việt Nam giới thiệu “Liên hoan phim tài liệu khoa học quốc tế” cho học sinh các trường trung học với các chủ dề Ánh sáng nhân dịp “Năm quốc tế Ánh sáng năm 2015” được phát động bởi Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ việc học tập gắn liền với những giá trị khoa học và thực tiễn cuộc sống góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học.

Bộ GDĐT hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Các sở GD ĐT nghiên cứu và có kế hoạch chỉ đạo các nhà trường lựa chọn các phim khoa học (có danh sách kèm theo), sắp xếp thời gian, địa điểm để phổ biến cho học sinh xem một cách hiệu quả và phù hợp với điều kiện dạy học của đơn vị.

Các phim này đã được Cục Điện ảnh – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép giới thiệu tại Việt Nam theo Quyết định số 170/QĐ-ĐA ngày 21/08/2015 của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

2. Riêng năm 2015, viện Goethe Việt Nam dự kiến sẽ thực hiện triển khai tại 8 địa điểm: TP Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thái Bình, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk và TP Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2015 đến ngày 20/12/2015.

Nhận được công văn này, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo nhà trường phối hợp với Viện Goethe Việt Nam thực hiện các nội dung trên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) và Viện Goethe Việt Nam, điện thoại: 043734225; email: info@hanoi.goethe.org.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Viện Goethe VN (để phối hợp);

- Lưu: VT, GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Thành

* Nội dung chi tiết và Danh sách phim tài liệu khoa học trình chiếu trong liên hoan phim tài liệu khoa học tại Việt Nam 2015 đề nghị xem tại tệp đính kèm./.