Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 4850/BGDĐT-KTKĐCLGD] Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học ...

[Công văn 4850/BGDĐT-KTKĐCLGD] Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2015-2016

18:56 28/09/2015

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp.

             

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp (TCCN) như sau:

Phần I

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và KĐCLGD đảm bảo thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục các cấp; từng bước nâng cao năng lực cho hệ thống  phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tại các sở GDĐT, các đơn vị chuyên trách làm công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại các trường TCCN.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

4. Tiếp tục triển khai KĐCLGD đối với các trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường TCCN; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động KĐCLGD.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thi chọn học sinh vào các đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. Tích cực chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam (IBO 2016).

6. Tiếp tục triển khai Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức vào năm 2018.

Phần II

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Đối với Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

a) Tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi;

- Thực hiện tổng kết, chú trọng đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế;

- Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế Kỳ thi THPT quốc gia; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và các văn bản liên quan khác;

- Tổ chức hội thảo, tập huấn về công tác đề thi, công tác coi thi, chấm thi, phần mềm quản lý thi để cán bộ, giáo viên nắm vững quy định của quy chế, thực hiện tốt các khâu của Kỳ thi;

- Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ma trận đề thi, đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao;

- Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng các rủi ro và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

- Các sở GDĐT chịu trách nhiệm:

+ Tổ chức cho người học của các cơ sở giáo dục phổ thông và thí sinh tự do tại địa phương đăng kí dự thi đúng quy định;

+ Cùng với với các trường ĐH tổ chức coi thi, chấm thi;

+ Xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của địa phương;

+ Chủ trì cụm thi tại địa phương (nếu có) dành cho thí sinh đăng kí dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT;

+ Tham gia công tác tuyển sinh ĐH, CĐ.

 b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức thi.

2. Đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và tập huấn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế 

a) Tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia và tập huấn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế;

b) Tiếp tục thực hiện chính sách tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng đối với học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực, quốc tế và thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong nước và quốc tế.

3. Đối với việc thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế

a) Phối hợp cùng OECD phân tích, xử lý dữ liệu và viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức PISA 2015;

b) Tiếp tục tổ chức triển khai PISA năm 2018.

Các sở GDĐT chịu trách nhiệm:

- Cung cấp dữ liệu mẫu về học sinh độ tuổi 15 để trình OECD;

- Tham gia xây dựng câu hỏi thi lĩnh vực đọc hiểu để nộp OECD.

4. Đối với việc tổ chức Olympic Sinh học quốc tế năm 2016 tại Việt Nam

a) Tích cực xúc tiến công tác chuẩn bị tổ chức IBO 2016 theo Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam.

b) Chỉ đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đơn vị chủ trì tổ chức IBO 2016, phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức tốt IBO 2016.

II. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Chỉ đạo hoạt động tự đánh giá đúng hiện trạng điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường; chú trọng việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả và khả thi; chú trọng chống bệnh thành tích trong hoạt động KĐCLGD. Phấn đấu đến hết năm học 2015 - 2016 có ít nhất 98% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên hoàn thành tự đánh giá.

Đẩy mạnh công tác KĐCLGD đối với các trường TCCN và công khai kết quả KĐCLGD. Khuyến khích cơ quan chủ quản và các trường TCCN tổ chức hoạt động đánh giá đồng cấp để nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài, cử người tham dự các khóa đào tạo kiểm định viên và tuyển chọn kiểm định viên. Phấn đấu đến hết năm học 2015-2016 có ít nhất 50% trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá và có 5% trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

2. Triển khai hoạt động đánh giá ngoài với mục đích chính là tư vấn góp ý, hỗ trợ các nhà trường trong việc đánh giá chính xác hiện trạng và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu đến hết năm học 2015 - 2016 có ít nhất 25% cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và ít nhất 35% trường mầm non được đánh giá ngoài.

3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm tiếp tục thực hiện tự đánh giá. Tiến hành đánh giá ngoài và công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng theo chu kỳ mới.

4. Sử dụng hiệu quả phần mềm hỗ trợ công tác KĐCLGD trường mầm non; các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác KĐCLGD đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

5. Bảo đảm đủ kinh phí cho các hoạt động KĐCLGD.

6. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên môn, hoạt động trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác KĐCLGD giữa các địa phương với hình thức phù hợp, hiệu quả.

7. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Phòng GDĐT và các trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường TCCN thực hiện KĐCLGD.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở GDĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), các trường TCCN xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị để thực hiện theo Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; e-mail: cucktkd@moet.edu.vn; fax: 04.38683892; điện thoại 04.38683361, 04.38683992) để giải quyết kịp thời./.

 Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.