Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 4937/BGDĐT-VP] Ngăn chặn văn bản giả mạo

[Công văn 4937/BGDĐT-VP] Ngăn chặn văn bản giả mạo

19:00 28/09/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

 

Trong những ngày đầu năm học 2015 - 2016, một số đối tượng xấu đã giả mạo danh nghĩa các đơn vị thuộc Bộ gửi đến các sở giáo dục và đào tạo Công văn số 4239/BGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục. Đây là văn bản giả mạo. Ngày 21/7/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3628/BGDĐT-VP để chỉ đạo các sở không triển khai thực hiện văn bản này.

Đến nay, các đối tượng này vẫn tiếp tục gửi văn bản điện tử số 4239/BGDĐT-VP ngày 23/9/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục đến các sở giáo dục và đào tạo và đề nghị các sở cung cấp số liệu thống kê danh sách cán bộ quản lý các trường: Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành các văn bản: Công văn số 4239/BGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2015; Công văn số 4239/BGDĐT-VP ngày 23/9/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (bản photocopy đính kèm).

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệt Công văn số 3628/BGDĐT-VP ngày 21/7/2015 về việc văn bản giả mạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung công văn này đến các đơn vị chuyên môn, các cơ sở giáo dục trực thuộc. Đồng thời có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

Trân trọng./.

 Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.