Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 7610/BGDĐT-GDTrH] V/v Hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi và điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc ...

[Công văn 7610/BGDĐT-GDTrH] V/v Hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi và điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015

09:04 25/01/2015 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 7610 /BGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi và điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31   tháng  12  năm 2014

                  Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo.

                                     - Các trường THPT chuyên thuộc trường đại học.

                                                 - Các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Ngày 13 tháng 5 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 (sau đây gọi là Cuộc thi), trong đó đã quy định rõ về thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi và thủ tục đăng kí dự thi. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ GDĐT thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi và hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi qua mạng như sau:

          1. Thời gian tổ chức của Cuộc thi: khu vực phía Bắc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh từ ngày 08/3/2015 đến ngày 10/3/2015; khu vực phía Nam tại Trường Đại học Đồng Tháp, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp từ ngày 15/3/2015 đến ngày 17/3/2015. Sở GDĐT Bắc Ninh và Sở GDĐT Đồng Tháp sẽ gửi thông báo về một số thông tin và nơi đặt điểm thi cho các địa phương và cơ sở giáo dục liên quan.

          2. Trang web của Cuộc thi được chuyển về địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn (thay cho địa chỉ http://giaoducphothong.edu.vn như đã thông báo);

          3. Trong trang chủ của trang web http://truonghọcketnoi.edu.vn, chọn mục "Công văn" để tải các mẫu hồ sơ dự thi; chọn mục "Cuộc thi" để nộp hồ sơ dự thi (Hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi gửi kèm theo);

          4. Các đơn vị dự thi sử dụng tài khoản đã được Bộ GDĐT bàn giao trên trang web http://truonghocketnoi.edu.vn để thực hiện việc nộp hồ sơ dự thi.

               - Thời hạn gửi bản đăng ký dự thi đến Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học): trước ngày 15/01/2015 (tính theo dấu bưu điện).

               - Thời hạn hoàn thành nộp hồ sơ dự thi trên mạng: trước ngày 15/02/2015.

               Hệ thống nộp hồ sơ dự thi trên mạng sẽ tự động đóng lại sau thời điểm nói trên.

               Nhận được công văn này, Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị dự thi gửi xác nhận đã nhận được văn bản của Bộ, đồng thời nộp đăng kí và hồ sơ dự thi đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với ông Trịnh Văn Đích, chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học, email: tvdich@moet.edu.vn; điện thoại: 0989066607 để được hướng dẫn giải quyết ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);

- Lưu: VT., Vụ GDTrH

TL.BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành