Trang chủ   > Công văn   > Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

23:46 13/08/2015 Tải tệp đính kèm

HƯỚNG DẪN
Thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

         

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015; Công văn số 3809/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 29/7/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn quy trình tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 và các văn bản liên quan; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp Bộ GD&ĐT; Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường ĐH, CĐ (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) nắm thông tin chính xác về việc tổ chức tuyển sinh và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển sinh ĐH, CĐ; chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); góp phần đảm bảo cho công tác tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Phát hiện những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

2. Yêu cầu

a) Hoạt động thanh tra tuyển sinh phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia tuyển sinh.

b) Cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia thanh tra tuyển sinh phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

- Nắm vững quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy và các văn bản khác có liên quan;

- Không có người thân (vợ, chồng, con; bố, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ, chồng) dự thi hay xét tuyển vào trường ĐH, CĐ năm 2015.

...

 Nguồn: Moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.