Trang chủ   > Công văn   > [Kế hoạch 1085/KH-BGDĐT] Kế hoạch Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới ...

[Kế hoạch 1085/KH-BGDĐT] Kế hoạch Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

09:11 01/12/2015 Tải tệp đính kèm

KẾ HOẠCH

Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Bộ GD&ĐT; Bộ GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo đổi mới công tác thanh tra như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Nâng cao nhận thức về đổi mới hoạt động thanh tra, nghiệp vụ chuyên môn về thanh tra hành chính và thanh tra chuyên môn cho Lãnh đạo sở, Lãnh đạo Thanh tra sở, cán bộ quản lý, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục, cán bộ coogn chức làm công tác thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo

1.2. Nâng cao nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

1.3. Tăng cường công tác phối hợp giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra Chính phủ, giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra sở, giữa Thanh tra sở với Thanh tra tỉnh, Thanh tra Huyện và Phòng giáo dục và đào tạo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1.4. Đánh giá thực trạng công tác thanh tra và giải đáp trong việc nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, công tác tiếp cận, giải quyết KNTC.

2. Nội dung hội thảo

2.1. Tổng kế công tác thanh tra năm học 2014 – 2015 và phương hướng công tác thanh tra năm học 2015 – 2016.

2.2. Hướng dẫn việc triển khai công tác thanh tra năm học 2015 – 2016

2.3. Thảo luận về các vấn đề sau:

- Nghiệp vụ về thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Quy trình, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra.

- Công tác phối hợp giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra sở, giữa Thanh tra sở với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện và Phòng giáo dục và đào tạo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực  trạng và giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC;

- Giải đáp vướng mắc, đề xuất.

Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm