Trang chủ   > Công văn   > [Kế hoạch 984] Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông xây dựng các chuyên đề dạy ...

[Kế hoạch 984] Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông xây dựng các chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

17:35 08/01/2015 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 984 /KH - BGDĐT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014KẾ HOẠCH

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông xây dựng các chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

    Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành kế hoạch tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên trung học phổ thông về xây dựng các chuyên đề dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Kế hoạch như sau:


...

Chi tiết ở tệp đính kèm
Tải xuống