Trang chủ   > Công văn   > Kế hoạch tổ chức Hội thảo Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và ...

Kế hoạch tổ chức Hội thảo Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và mô hình phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội

21:06 10/08/2015 Tải tệp đính kèm

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thảo Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục

phổ thông và mô hình phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội

----------------

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 được ban hành tại Quyết định số 555/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và mô hình phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội. Cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Công tác tư vấn tâm lý

1.1. Đánh giá thực trạng công tác tư vấn tâm lý trong các nhà trường phổ thông; trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế để đề ra phương hướng hoạt động cho công tác tư vấn tâm lý trong thời gian tới.

1.2. Xây dựng một số mô hình tư vấn tâm lý trên cơ sở những mô hình đang được áp dụng và mang lại hiệu quả trong điều kiện thực tế tại các nhà trường.

1.3. Xây dựng văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tư vấn tâm lý trong các nhà trường.

2. Công tác phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội

2.1. Đánh giá thực trạng công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội theo Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT về việc tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên; đề xuất các biện pháp nhằm đưa các công tác phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

2.2. Đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội.

...

Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.