Trang chủ   > Công văn   > [Quyết định 5225/QĐ-BGDĐT] Ban hành Quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, phôi ...

[Quyết định 5225/QĐ-BGDĐT] Ban hành Quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, phôi chứng chỉ GDTX và phôi chứng chỉ GDQP-AN

11:10 17/11/2015 Tải tệp đính kèm

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở,

trung học phổ thông, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên

và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh

tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ các quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và phôi chứng chỉ tại Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: moet.gov.vn 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.