Trang chủ   > Công văn   > [Quyết định số 5707/QĐ-BGDĐT] Ban hành Thể lệ cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công ...

[Quyết định số 5707/QĐ-BGDĐT] Ban hành Thể lệ cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016"

11:24 24/11/2015 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:5707/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  17  tháng 11  năm 2015

 

                                                                 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng

công nghệ thông tin năm 2016”

 


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

            Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

            Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 1122/KH-BGDĐT ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với Microsoft Việt Nam năm 2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Microsoft Việt Nam (để p/h);

- Lưu: VT, Cục NG&CBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

 * Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.