Trang chủ   > Công văn   > [QUYẾT ĐỊNH] Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ ...

[QUYẾT ĐỊNH] Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

11:52 06/08/2015 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2705/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hàng Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Xét đề nghị của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 họp ngày 28/07/2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với học sinh phổ thông khu vực 3 như sau:

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì;

1) Hệ đại học: 15,0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi.

2) Hệ cao đẳng: 12,0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi.

Điều 2. Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng tổ chức xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: Moet.gov.vn

*Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm