Trang chủ   > Công văn   > Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp với Ban điều hành Đề án xây dựng ...

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp với Ban điều hành Đề án xây dựng Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - chống mù chữ

23:49 13/08/2015 Tải tệp đính kèm

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp với Ban điều hành Đề án xây dựng

Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - chống mù chữ

 

Ngày 07 tháng 7 năm 2015, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã chủ trì cuộc họp với Ban điều hành Đề án xây dựng Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục-chống mù chữ, với sự tham gia của các vụ, cục có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban điều hành Đề án và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận như sau:

1. Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục-chống mù chữ được thiết kế để sử dụng thống nhất trong cả nước, nhằm đảm bảo tính đồng bộ từ cấp cơ sở tới cấp Trung ương. Hệ thống đã cơ bản đáp ứng được những yêu cầu về quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục-chống mù chữ theo mô hình mới. Các vụ, cục liên quan có trách nhiệm cử chuyên viên theo dõi để đôn đốc các địa phương và xử lý các công việc khi cần thiết.

2. Biểu dương Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc triển khai thành công Hệ thống trong thời gian thử nghiệm. Thống nhất chủ trương bàn giao việc quản lý Hệ thống cho Cục Công nghệ Thông tin kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Cục Công nghệ Thông tin phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các vụ, cục liên quan để xây dựng phương án duy trì Hệ thống; soạn thảo và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quy chế quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì hoạt động.

3. Ngoài ra, để sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đang vận hành, giao Cục Công nghệ Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ rà soát tổng thể để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về phương án đảm bảo cơ sở hạ tầng, kinh phí, phương thức hỗ trợ kỹ thuật, quản trị, sử dụng... nhằm duy trì bền vững các ứng dụng.       

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Văn phòng Bộ trân trọng thông báo để các đơn vị thuộc Bộ biết và thực hiện./.

 Nguồn: Moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.