Trang chủ   > Công văn   > [Vụ GD Tiểu học] Tập huấn tại địa phương về triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn trong ...

[Vụ GD Tiểu học] Tập huấn tại địa phương về triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học qua mạng thông tin trực tuyến

11:01 01/06/2015 Tải tệp đính kèmBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM

 

Số: /KH-VNEN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tập huấn tại địa phương về triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học qua mạng thông tin trực tuyến

 

I. Mục đích

1. Nâng cao năng lực triển khai tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) trong giáo dục tiểu học (GDTH) qua mạng thông tin trực tuyến.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn VNEN trong trường tiểu học về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014.

3. Tăng cường năng lực tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn VNEN qua mạng thông tin trực tuyến cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên.

II. Nội dung

Tập huấn và tư vấn, hỗ trợ việc sử dụng mạng thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn VNEN trong lĩnh vực giáo dục tiểu học như:

1. Bồi dưỡng phát triển năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức hoạt động sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 và các hoạt động chuyên môn khác thông qua hệ thống "Trường học kết nối".

2. Xây dựng tài liệu dạy học điện tử; thực hành mô hình bồi dưỡng giáo viên và tổ chức các hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn qua hệ thống "Trường học kết nối".

3. Thực hành tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của người học trên hệ thống "Trường học kết nối" theo mô hình "hoạt động trải nghiệm sáng tạo".

III. Phạm vi triển khai và thành phần, số lượng học viên

1. Phạm vi triển khai gồm các tỉnh: Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định.

2. Thành phần, số lượng học viên: mỗi sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) một lãnh đạo và một chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học (GDTH), mỗi phòng GDĐT một lãnh đạo và một chuyên viên phụ trách tiểu học, mỗi trường tiểu học một cán bộ quản lý và một giáo viên.

IV. Tổ chức tập huấn

1. Thời gian: 02 ngày/tỉnh

2. Địa điểm: Do các sở bố trí trong phạm vi địa giới tỉnh

3. Số lượng lớp tập huấn:

Sở GDĐT

Số phòng GDĐT

Số trường TH

Số người

Số lớp

Nam Định

10

293

608

12

Thái Bình

8

295

608

12

Bắc Ninh

8

153

324

6

Ninh Bình

8

150

318

6

4

34

891

1858

37

V. Kinh phí thực hiện:

1. Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam chi trả kinh phí về:

a) Biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc tập huấn; cung cấp tài liệu cho báo cáo viên, học viên của các lớp tập huấn;

b) Phương tiện đi lại, công tác phí, thuê phòng nghỉ cho báo cáo viên, ban tổ chức và tiền thù lao giảng dạy của báo cáo viên;

c) Văn phòng phẩm, tiền họp và giải khát giữa giờ cho báo cáo viên, học viên.

d) Chi phí cho hạ tầng kĩ thuật và nhân công vận hành hệ thống „trường học kết nối“.

2. Các sở GDĐT nơi tổ chức tập huấn: Chi trả kinh phí thuê hội trường/phòng học và trang thiết bị liên quan phục vụ các lớp tập huấn.

3. Đơn vị cử người tham dự tập huấn: Chi trả kinh phí về phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ, công tác phí cho học viên theo quy định.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục Tiểu học

a) Phối hợp với Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động trong kế hoạch;

b) Ban hành văn bản hướng dẫn các sở GDĐT nơi tổ chức tập huấn phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ tập huấn và cử người tham gia tập huấn.

2. Dự án Mô hình trường học mới Việt nam

a) Phối hợp với Vụ GDTH thực hiện các hoạt động trong kế hoạch;

b) Xây dựng kinh phí, thực hiện việc thanh, quyết toán các hợp đồng kinh tế liên quan đến các hoạt động trong kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

3. Các sở GDĐT nơi tổ chức tập huấn

a) Chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, hội trường, trang thiết bị phục vụ tập huấn tại địa phương;

b) Chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên đủ số lượng, đúng thành phần tham dự lớp tập huấn;

c) Tham gia vào công tác tổ chức, quản lý các lớp tập huấn.

Trên đây là kế hoạch tập huấn tại địa phương về triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học qua mạng thông tin trực tuyến. Các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, kịp thời để các hoạt động trong kế hoạch thực hiện đúng thời gian, đảm bảo chất lượng./.

Nơi nhận:

- TTr.Nguyễn Vinh Hiển trưởng (để báo cáo);

- Vụ GDTH (để phối hợp);

- Lưu: VNEN.

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Ngọc Định