ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 207

50:00


Câu hỏi 1:
Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng \(m\) thì có năng lượng toàn phần \(E\). Biết \(c\) là tốc độ ánh sáng trong chân không. Hệ thức đúng là