ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 208

50:00


Câu hỏi 1:
Đặt điện áp xoay chiều \(u=U\sqrt{2}\cos \omega t\) \((\omega > 0)\) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L\). Cảm kháng của cuộn cảm này bằng