ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN VẬT LÝ SỐ 485

50:00


Câu hỏi 1:
Giả sử sau \(3\) giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạcòn lại bằng \(25\) số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng