ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN VẬT LÝ SỐ 487

50:00


Câu hỏi 1:
Một tụ điện có điện dung \(10 \mu F\) được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(1\) \(H\). Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy \(\pi ^{2}=10\). Sau khỏang thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?