ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC SỐ 511

50:00


Câu hỏi 1:
Đốt cháy hoàn toàn \(1\) mol chất béo, thu được lượng \(\ce{CO2}\) và \(\ce{H2O}\) hơn kém nhau \(6\) mol. Mặt khác \(a\) mol chất béo trên tác dụng tối đa với \(600\) ml dung dịch \(\ce{Br2}\) 1M. Giá trị của \(a\) là