ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 105

01:30:00


Câu hỏi 1:
Cho số phức \(z=2-3i\). Tìm phần thực \(a\) của \(z\).