ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 106

01:30:00


Câu hỏi 1:
Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho hai điểm \(A(1;1;0)\) và \(B(0;1;2)\). Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng \(AB\)?