ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 111

01:30:00


Câu hỏi 1:
Cho hai số phức \(z_{1}=1-3i\) và \(z_{2}=-2-5i\). Tìm phần ảo \(b\) của số phức \(z=z_{1}-z_{2}\)