Lớp 7

Gương cầu lõm

Bản mô tả hệ thống phương tiện sử dụng trong dạy học
Bài 8. Gương cầu lõm
Chương: Quang học. Lớp: 7

1. Mục tiêu
- Nhận biết được ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm.
- Nêu được những tính chất của ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm.
- Biết cách bố trí thí nghiệm để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
2. Các kiến thức cần xây dựng trong bài
 Nội dung kiến thức                                          
1 Ảnh tạo bởi gương cầu lõm: ảnh ảo, lớn hơn vật.
2 Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm: 
- Chùm tia tới song song, chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
- Chùm tia tới phân kì thích hợp, chùm tia phản xạ song song. 
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Vật lí khối A năm 2008

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Vật Lí khối A năm 2008

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Vật lí khối A năm 2009

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Vật Lí khối A năm 2009

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Vật lí khối A năm 2010

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Vật Lí khối A năm 2010

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Vật lí khối A năm 2011

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Vật Lí khối A năm 2011

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.