Lớp 9

Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2

 Mĩ và các nước đế quốc chạy đua vũ trang thành lập một loạt các khối quân sự để chống Liên Xô, các nước Xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Thực hiện bao vây, cấm vận kinh tế, cô lập chính trị, phát hoại, chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2011


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2011


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2012


Lớp 1

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2012


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2013


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2013


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2014


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2014