Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 128/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Văn Hồng
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 129/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Cao Biên
Trường: THPT NGÔ QUYỀN
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 130/2015

Phạm vi:
- Hóa học
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Trần Đặng Mậu Vỹ
Trường: THCS Lê Lợi Đà Nẵng
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 131/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 41
Thời gian làm bài: 1 giờ 13 phút
Người tạo:
Trường: THPT Lý Sơn
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 132/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: PHẠM THỊ HUYỀN
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 133/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Tô Thị Như Quỳnh
Trường: THPT Nguyễn Siêu
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 134/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Trọng Trường
Trường: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 135/2015

Toàn bộ nội dung kiến thức THPT