Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 04/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 45
Thời gian làm bài: 1 giờ 21 phút
Người tạo: Nguyễn Hoàng Nhân
Trường: THPT Hùng Vương
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 05/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Nguyễn Hùng Chính
Trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 06/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Lê Thị Chưng
Trường: Tiểu học Thụy Văn
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 07/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đỗ Xuân Đồng
Trường: THPT Toàn học
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 08/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 45
Thời gian làm bài: 1 giờ 21 phút
Người tạo: NGUYỄN THỊ MINH ANH
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 09/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 45
Thời gian làm bài: 1 giờ 21 phút
Người tạo: ĐẶNG ĐÌNH LỘC
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 10/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Phạm Ngọc Báo
Trường: THPT GIAO THỦY B
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 11/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Lê Thị Chưng
Trường: Tiểu học Thụy Văn