Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 136/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Giàng A Thành
Trường: THPT Số 2 Si Ma Cai
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 137/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Thị Quỳnh Mai
Trường: THPT Nguyễn Trãi
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 138/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Số 2 Si Ma Cai
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 139/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Số 2 Si Ma Cai
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 01/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Văn Nhím
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 140/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Số 2 Si Ma Cai
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 02/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Giàng A Thành
Trường: THPT Số 2 Si Ma Cai
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 141/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Số 2 Si Ma Cai