Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 11/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Chu Thị Năm
Trường: THPT Nguyễn Văn Tăng
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 147/2015

Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 13/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Đỗ Thu Phương
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 148/2015

Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 14/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đặng Thị Phi
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 149/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Hoàng Anh Chung
Trường: THPT Mai Sơn
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 15/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đề án Ngoại ngữ QG 2020
Trường: THPT Toàn học
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 150/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Dương Hải Đăng
Trường: THPT Nguyễn Hữu Thọ