ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 210

50:00


Câu hỏi 1:
Số nuclôn có trong hạt nhân \(_{6}^{14}\ce{C}\) là