ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 219

50:00


Câu hỏi 1:
Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng \(\lambda \). Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là