ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC SỐ 482

50:00


Câu hỏi 1:
Hỗn hợp \(\ce{X}\) gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng \(\ce{X}\) phản ứng vừa đủ với \(\ce{Na}\), thu được \(0,448\) lít khí \(\ce{H2}\) (đktc) và \(m\) gam chất rắn \(\ce{Y}\). Giá trị của \(m\) là