ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN SINH HỌC SỐ 496

50:00


Câu hỏi 1:
Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật?
  1. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.
  2. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.
  3. Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.
  4. Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.