ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN VẬT LÝ SỐ 499

50:00


Câu hỏi 1:
Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình \(x=10\sin (4\pi t+\dfrac{\pi }{2})\)(cm) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng