ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN VẬT LÝ SỐ 502

50:00


Câu hỏi 1:
Đặt hiệu điện thế \(U=100\sqrt{2}\sin 100\pi t\)(V) vào hai đầu đọan mạch \(RLC\) không phân nhánh với \(C\), \(R\) có độ lớn không đổi và \(L=\dfrac{1}{\pi }\) \(H\). Khi đó hiệu điện thế dùng ở hai đầu mỗi phân tử \(R\), \(L\) và \(C\) có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đọan mạch