ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN VẬT LÝ SỐ 503

50:00


Câu hỏi 1:
Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha \(\varphi \)(với \(0 < \varphi < 0,5\pi \)) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó