ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC SỐ 507

50:00


Câu hỏi 1:
Cho \(\ce{X{,} Y}\) là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; \(\ce{Z}\) là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với \(\ce{X}\); \(\ce{T}\) là este hai chức tạo bởi \(\ce{X{,} Y}\) và \(\ce{Z}\). Đốt cháy hoàn toàn \(11,16\) gam hỗn hợp \(\ce{E}\) gồm \(\ce{X{,} Y{,} Z{,} T}\) cần vừa đủ \(13,216\) lít khí \(\ce{O2}\) (đktc), thu được khí \(\ce{CO2}\) và \(9,36\) gam nước. Mặt khác \(11,16\) gam \(\ce{E}\) tác dụng tối đa với dung dịch chứa \(0,04\) mol \(\ce{Br2}\). Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng \(\ce{E}\) trên tác dụng hết với dung dịch \(\ce{KOH}\) dư là