ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC SỐ 509

50:00


Câu hỏi 1:
Cho \(0,1\) mol anđehit \(\ce{X}\) phản ứng tối đa với \(0,3\) mol \(\ce{H2}\), thu được \(9\) gam ancol \(\ce{Y}\). Mặt khác \(2,1\) gam \(\ce{X}\) tác dụng hết với lượng dư dung dịch \(\ce{AgNO3}\) trong \(\ce{NH3}\), thu được \(m\) gam \(\ce{Ag}\). Giá trị của \(m\) là