ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN SINH HỌC SỐ 512

50:00


Câu hỏi 1:
Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
  1. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
  2. Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh.
  3. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.
  4. Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng làm nương rẫy.