ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 122

01:30:00


Câu hỏi 1:
Cho \(a\) là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?