ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 102

01:30:00


Câu hỏi 1:
Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên như sau
/uploads/quizzes/images/dongpd/cau1-102.png
Tìm giá trị cực đại \(y_{\text{CĐ}}\) và giá trị cực tiểu \(y_{\text{CT}}\) của hàm số đã cho.