ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 201

50:00


Câu hỏi 1:
Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda \). Gọi \(h\) là hằng số Plăng, \(c\) là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là